หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 130th Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
130th Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-05 14:52:42

ขอแสดงความยินดี 恭喜!! 恭喜!! 恭喜!!

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ลงสมัครสอบ Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK ) ครั้งที่ 130 วันอาทิตย์ที่ 4  ธันวาคม 2565 ขณะนี้ผลสอบได้ออกมาทางเวปไซต์จากปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

#รายชื่อเด็กนักเรียนที่ลงสอบHSK2  มีดังนี้

ในการสอบ HSK2  มีคะแนนเต็ม 200 คะแนนมีดังนี้

คนที่ 1 เด็กหญิงธีริศรา มาเกิด (น้องคุนหมิง) ชั้นป.4
หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
คนที่ 2 เด็กชายชยุตพล มงคลสรรพชัย (น้องภูมิ) ชั้นป.5
หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 97 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 83 คะแนน
คนที่ 3 เด็กหญิงเบญจพร ชาญโลหะการกิจ (น้องต้นข้าว) ชั้นป.5
หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 71 คะแนน
คนที่ 4 เด็กหญิงภรพชิรา เกษตรสิงห์ (น้องข้าวหอม) ชั้นป.2
หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 83 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 39 คะแนน