หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > Art class work Grade 6 students
Art class work Grade 6 students

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-11 01:24:06

ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  /๒๕๖๔ วิชาศิลปะ "จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะ " การสอนโดยอาจารย์ภาวิณี  โสระเวช

">