หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดกิจกรรมวาดภาพ หัวข้อ “วันวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมวาดภาพ หัวข้อ “วันวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-14 08:06:03

กลุ่มสาระศิลปะ  ร่วมกับ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

         จัดกิจกรรมวาดภาพ หัวข้อ “วันวิทยาศาสตร์” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ ได้นำเสนอผลงานทางด้านศิลปะ   ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม สอนโดน อาจารย์พิชัย  นิยมธรรม

1.ด.ญ.กชนิภา  ประพฤทธิกุล  ป.1/2                                   2.ด.ช.กฤตเมธ  แช่มเชื้อ  ป.2/1                          3.ด.ญ.ชุติมา  แก่นธรรม  ป.2/1

4.ด.ช.ภาสวินท์  ศิริพิชญ์ตระกูล  ป.2/2                            5.ด.ช.ชมน์ปภพ  เตชะอาภรณ์กุล  ป.2/2          6.ด.ญ.สิริธัญญ์  ปัญญาประเสริฐ  ป.2/2

7.ด.ญ.พิมญาดา  ฝางชัยภูมิ  ป.2/2                                 8.ด.ญ.อภิณห์พร  นันตสุวรรณ  ป.2/2             9.ด.ญ.ภรพชิรา  เกษตรสิงห์  ป.2/2

10.ด.ญ.สิตาวีร์  พิยะ  ป.2/2                                             11.ด.ช.ธีรวุฒิ  ขันอุไร  ป.2/3                               12.ด.ญ.พิมพ์ชนก  นิธิสุนทรวิทย์  ป.2/3

13.ด.ญ.ธนัญญา  ปิ่นทองพันธุ์  ป.2/3                            14.ด.ญ.นันทิกานต์  คู่พิทักษ์  ป.3/1                    15.ด.ญ.มีเพียร  รูปแก้ว  ป.3/1

16.ด.ช.รัชชานนท์  เยาว์รัมย์  ป.4/1                                  17.ด.ช.อัครชัย  เทียนจีน  ป.4/1                           18.ด.ช.กรดนัย  ประพฤทธิกุล  ป.4/1

19.ด.ช.นณภัทร  แท่นทอง  ป.4/2                                   20.ด.ญ.จินต์สินี  บุญโญ  ป.4/2                         21.ด.ญ.จิตตรารัณย์  วุฒิปุระจักร์ ป.4/3

22.ด.ญ.ชนัฐกานต์  ลีละขจรเกียรติ  ป.4/3                   23.ด.ญ.ฐิตา  อรุณดี  ป.5/1                                 24.ด.ญ.กฤตภรณ์  พยัคฆชาติ  ป.5/1

25.ด.ญ.ธีรดา สินเสริมสุขสกุล ป.5/3                            26.ด.ญ.ณิชาภา  บริณายกานนท์  ป.6/1            27.ด.ญ.ประภามาศ  ณ พัทลุง  ป.6/1

28.ด.ญ.เมสินี  กิติมงคลสุข  ป.6/2                                29.ด.ช.พิสิฐพงศ์  ศิริพิชญ์ตระกูล  ป.6/2        30.ด.ญ.วิมุตตา  อร่ามแสงจันทร์  ป.6/2

31.ด.ญ.นันท์นภัส  เทียนจีน  ป.6/2