หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ดี เยี่ยม ทั้ง 3 มาตราฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ดี เยี่ยม ทั้ง 3 มาตราฐาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-25 21:28:11

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับ ดี เยี่ยม ทั้ง 3 มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน       

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ        

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ