หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทำความดีถวายในหลวง
ทำความดีถวายในหลวง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-30 14:08:22

ผลงานศิลปะการวางภาพระบายสีในหัวข้อ “ ทำความดีถวายในหลวง ” อาจารย์พิชัย  นิยมธรรม ผู้สอน

1.ด.ช.ณนนท์  ตู้ทอง ป.1/1                                     2.ด.ช.ณัฐพัฒน์  สัตยพงศ์ ป.1/2                             3.ด.ญ.วิมลพรรณ  สัตยพงศ์ ป.1/2

4.ด.ญ.ฐานิฏฐ์  เจนบุญลาภ  ป.1/3                     5.ด.ญ.พชรมน  อินทรสกุล  ป.1/3                             6.ด.ญ.อัณยา  ชาติปัญญาวุฒิ  ป.1/3

7.ด.ญ.ณารา  เมธีโชติเศรษฐ์ ป.1/3                    8.ด.ช.ภูเกษม  ศรีโปฎก  ป.1/4                                   9.ด.ญ.รวินร์กาญจน์  แก้วสุรินทร์  ป.1/4

10.ด.ช.วิณ  วิเศษศักดิ์ดี  ป.2/1                           11.ด.ช.อาชวิน  มุ่งมานะกิจ  ป.2/1                                12.ด.ช.กฤตเมธ  แช่มเชื้อ  ป.2/1

13.ด.ญ.พัชญาพรรณ  บุญช้อน  ป.2/1              14.ด.ญ.กันต์กนิษฐ์  เสนะวีณิน  ป.2/1                        15.ด.ช.ภาสวินท์  ศิริพิชญ์ตระกูล ป.2/2

16.ด.ช.ชมน์ปภพ  เตชะอาภรณ์กุล ป.2/2          17.ด.ญ.ธัญชนก  ทรัพย์สมบัติ  ป.2/2                        18.ด.ญ.พิมญาดา  ฝางชัยภูมิ  ป.2/2

19.ด.ญ.อภิณห์พร  นัยตสุวรรณ  ป.2/2           20.ด.ญ.สิตาวีร์   พิยะ  ป.2/2                                       21.ด.ญ.ภรพชิรา  เกษตรสิงห์  ป.2/2

22.ด.ญ.สิริธัญญ์  ปัญญาประเสริฐ  ป.2/2      23.ด.ญ.พัณณ์คำนพคุณ  โชติวรรณ์  ป.2/2             24.ด.ญ.พิมพ์ชนก  นิธิสุนทรวิทย์  ป.2/3

25.ด.ญ.ธนัญญา  ปิ่นทองพันธุ์  ป.2/3             26.ด.ญ.กัญญาวีร์  สิงห์ตุ้ย  ป.2/3                             27.ด.ญ.นันท์นภัส  อธิรัตน์ปัญญา  ป.2/3

28.ด.ช.วาท  อารักษ์  ป.3/1                                 29.ด.ญ.นันทิกานต์  คู่พิทักษ์  ป.3/1                             30.ด.ญ.มีเพียร  รูปแก้ว  ป.3/1

31.ด.ช.กรดนัย  ประพฤทธิกุล  ป.4/1                  32.ด.ญ.ขรพรรษ  ไหวพริบ  ป.4/1                               33.ด.ญ.ชัชญานิช  วรบุตร  ป.4/2

34.ด.ญ.ธัญรดี  พึ่งสุจริต  ป.4/2                      35.ด.ญ.ธัญรดี  พึ่งสุจริต  ป.4/2                                36.ด.ญ.จินตฺสินี  บุญโญ  ป.4/2

37.ด.ญ.ชนัฐกานต์  ลีละชจรเกียรติ  ป.4/3      38.ด.ญ.จิตตรารัณย์  วุฒิปุระจักร  ป.4/3                  39.ด.ช.ชยุพล  มงคลสรรพชัย  ป.5/1

40.ด.ญ.วิรินทร์  สุขธงไชยกูล ป.5/1                  41.ด.ญ.กฤตภรณ์  พยัคฆชาติ  ป.5/1                          42.ด.ญ.ฐิตา  อรุณดี  ป.5/1

43.ด.ญ.เพลงรดา  วัฒนชาติกนันท์  ป.5/1        44.ด.ญ.นันทร์นภัส  มั่งมีธนเมธา ป.5/2                      45.ด.ญ.ธีรดา  สินเสริมสุขสกุล  ป.5/3

46.ด.ญ.ณิชาภา  บริณายกานนท์  ป.6/1            47.ด.ญ.เจอร์นีย์  มิเชล  ฟัน เดอร์ กอย ป.6/1           48.ด.ญ.ประภามาศ  ณ พัทลุง ป.6/1

49.ด.ช.พิสิฐพงศ์  ศิริพิชญ์ตระกูล  ป.6/2         50.ด.ญ.นันท์นภัส  เทียนจีน  ป.6/2                           51.ด.ญ.วิมุตตา  อร่ามแสงจันทร์  ป.6/2