หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมวิพากษ์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ร่วมวิพากษ์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-17 06:43:16

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ที่กรุณามาร่วมวิพากษ์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในวันนี้ คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ได้ตกผลึกความคิดรวบยอดได้ 3 ประการ คือ

1. กรอบการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Process : ILP)

2. การออกแบบการเรียนการสอนจากสถานการณ์สู่กฎเกณฑ์

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากสถานการณ์สู่กฎเกณฑ์ 

   3.1 บูรณาการสหวิทยาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้       3.2 ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ

   3.3 ความสามารถในการวางแผน                                   3.4 ทักษะการแก้ปัญหา 

   3.5 การทำงานร่วมมือกัน