หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ครงการวันลอยกระทง
ครงการวันลอยกระทง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-15 12:35:20

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนดำเนินโครงการวันลอยกระทงเพื่อสืบสานส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย โดยให้นักเรียนเรียนรู้และจัดทำกระทงลอยเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม