หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การสอนในรูปแบบออนไลน์ วิชาคณิตศาตร์
การสอนในรูปแบบออนไลน์ วิชาคณิตศาตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-25 14:55:24

การสอนในรูปแบบออนไลน์  Google Classroom ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่๑ /๒๕๖๔ วิชาคณิตศาตร์
การสอนโดยอาจารย์ภาวิณี  โสระเวช

">