หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test)
การสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-03 21:41:25

สอบ O-NET 

วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการสอบ O-NET ตามกำหนดการของสทศ. การสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑