หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > มอบของรางวัล คัดลายมือ เขียนบทกรอน บทอาขยาย และการจัดบอร์ด
มอบของรางวัล คัดลายมือ เขียนบทกรอน บทอาขยาย และการจัดบอร์ด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-27 20:02:38

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  มอบของรางวัล คัดลายมือ  เขียนบทกรอน บทอาขยาย และการจัดบอร์ด ของนักเรียนทุกระดับชั้นปี ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

คัดลายมือวันสุนทรภู่   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ 1 ด.ช. รภัทร   มัรกาญจน์ ป.1/4                            ลำดับที่ 2 ด.ญ. ชาธินี         คำปาน ป.1/2           ลำดับที่ 3 ด.ญ. ลักษมีฉัตร  ธีระประเสริฐสิทธิ์ ป.1/1

คัดลายมือวันภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ 1 ด.ช. รภัทร   มัรกาญจน์ ป.1/4                           ลำดับที่ 2 ด.ช. อภิสิทธิ์ ขุนเสถียร ป.1/2               ลำดับที่ 3 ด.ช. ณภัทร เดือนดาว ป.1/4

คัดลายมือวันสุนทรภู่   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ลำดับที่ 1  ด.ญ. สิริกร มงคล ป.2/1                                  ลำดับที่ 2  ด.ญ. รฐนนท์ ณ น่าน ป.2/3                 ลำดับที่ 3  ด.ญ. กัญญาณัฐ จักเพ็ชร ป.2/2

คัดลายมือวันภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ลำดับที่ 1 ด.ช. ภูเกษม ศรีโปฎก ป.2/3                              ลำดับที่ 2 ด.ช. ภารีณา ตาเที่ยง ป.2/3                  ลำดับที่ 3 ด.ญ. ธัญฤดี โพธิ์ทอง ป.2/2

คัดลายมือวันสุนทรภู่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ลำดับที่ 1 ด.ญ. ภัคศรัณย์ ธุวะประดิษฐ์ ป.3/2                  ลำดับที่ 2 ด.ญ. มุกคนิษชา   พัศระ ป.3/2             ลำดับที่ 3 ด.ช. ณัฐชนน เสียงสุนทรสิทธิ์ ป.3/3

คัดลายมือวันภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ลำดับที่ 1 ด.ญ. มุกคนิษชา   พัศระ ป.3/2                           ลำดับที่ 2 ด.ช. อติเทพ อุ่มสุข ป.3/1                     ลำดับที่ 3 ด.ช. สิตาวีร์ พิยะ ป.3/1

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

คัดลายมือวันสุนทรภู่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                  

ลำดับที่ 1 ด.ช. รฐนนท์ แนวสุภาพ ป.4/1                ลำดับที่ 2 ด.ญ. ภัทรปภา ฉัตรวิชัย ป.4/1                      ลำดับที่ 3 ด.ญ. ชลณญา ครุฑคำรพ ป.4/1 

คัดลายมือวันภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ 1 ด.ญ. ภัทรปภา ฉัตรวิชัย ป.4/1              ลำดับที่ 2 ด.ญ. ชลณญา ครุฑคำรพ ป.4/1                   ลำดับที่ 3 ด.ญ. ปวีณ์สุดา พัฒนอางกุล ป.4/2

คัดลายมือวันสุนทรภู่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ลำดับที่ 1 ด.ญ. พิณพิศ ปรีชา ป.5/3                   ลำดับที่ 2 ด.ญ. ชาณิภา สงวนดี ป.5/1                          ลำดับที่ 3 ด.ญ. มณิณทร แก้วกำพลกุล ป.5/1

คัดลายมือวันภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ลำดับที่ 1 ด.ญ. พิณพิศ ปรีชา ป.5/3                  ลำดับที่ 2 ด.ญ. สิรษา        ศรีแก้ว ป.5/1                       ลำดับที่ 3 ด.ญ. ชาณิภา สงวนดี ป.5/1

คัดลายมือวันสุนทรภู่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลำดับที่ 1  ด.ญ. สิรพัทร์  ฤทธิ์เดช ป.6/2

ลำดับที่ 2  ด.ญ. เบญจพร ชาญโลหะการกิจ ป.6/2

ลำดับที่ 3  ด.ญ. ศุภิสรา สังข์สาคร ป.6/2

คัดลายมือวันภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลำดับที่ 1 ด.ญ. สิรพัทร์  ฤทธิ์เดช ป.6/2

ลำดับที่ 2 ด.ญ. ชมกัญจน์ สายจันทร์ ป.6/1

ลำดับที่ 3 ด.ญ. เบญจพร ชาญโลหะการกิจ ป.6/2

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดแต่งกลอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ลำดับที่ 1 ด.ญ. กชพร เนตรมณี ป.5/2

ลำดับที่ 2 ด.ญ. ตีรชญา หาญสวัสดิ์ ป.5/2

ลำดับที่ 3 ด.ญ. ธีริศรา   มาเกิด  ป.5/2

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดการจัดบอร์ดวันภาษาไทย

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  กลุ่ม หนุมาน

1. ด.ช. ชารีฟ ชาติสุทธิวงษ์ (หัวหน้า) 

2. ด.ญ. ธัญชนก ลีลาวัฒนพาณิชย์ (รองหัวหน้า) 

3. ด.ญ. ศุภิสรา สังข์สาคร 

4. ด.ช. ทิวัตถ์ นิธินันทน์ 

5. ด.ช. สาริศณัฐ ริยาพันธ์ 

6. ด.ช. นัฐภูมิ พรมมี 

7. ด.ช. ธรรศกร นามเสนา 

8. ด.ช. รัฐธนินท์ ตรัยวัฒนพงษ์ 

9. ด.ช.กัญจน์ณัฏฐ์ วงศ์กัน 

10. ด.ช. สุรวิชญ์พงศ์ บึงไสย์ 

11. ด.ช. กัณฑ์ ฐานิสสะ 

12. ด.ช. ณัฐฐ์เมธี กาญจนกิตติชัย 

13. ด.ช. คณิน ขวัญชัยสกุล 

14. ด.ช. รพีภูมิ มาลายะ 

15. ด.ช. คุณภัทร เทพวรชัย 

16. ด.ช. หิรัณย์วิชญ์ ฉัตระเนตร 

17. ด.ญ. จิรสุดา ธนวุฒิมณี 

18. ด.ญ. จันทร์ชนก บุนนาค 

19. ด.ญ. เพชรชมพู ทรายแก้ว