หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การแสดงการร้องเพลงในวรรณคดี เพลงรจนาเอย
การแสดงการร้องเพลงในวรรณคดี เพลงรจนาเอย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-29 20:20:52

วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 การแสดงการร้องเพลงในวรรณคดี เพลงรจนาเอย  รายชื่อนักแสดงเต้นประกอบเพลง รจนา 

1. นางรจนา เด็กหญิงนันท์นลิน อภิชาตประคัลภ์ ป.3/3    2. สังข์ทอง เด็กชายพชร บุญยสัมพันธ์ ป.3/2      3. เจ้าเงาะ เด็กชายธนกฤต กันต์สุขใจ ป.4/2 

รายชื่อนักร้องเพลง รจนา 

1. เด็กชายชมน์ปภพ  เตชะภาภรณ์กุล ป.3/3             2.  เด็กหญิงสุพัชรสิริ อุตตรนคร ป. 4/1              3.  เด็กหญิงกมลนาถ สดใสกิจ ป. 4/1

4.  เด็กหญิงภัทรปภา ฉัตรวิชัย ป. 4/1                       5.  เด็กหญิงอิสรีย์ เกษมรังสรรค์ ป. 4/1             6.  เด็กชายภัทราวุธ มีสมบูรณ์พูนสุข ป. 4/1

7. เด็กชายณธเดช เมธาชนารัตน์ ป. 4/1                   8. เด็กชายเด็กชายรฐนนท์ แนวสุภาพ ป. 4/1      9. เด็กชายธนวัฒน์ เงินเนตร ป. 4/1

10. เด็กหญิงปุญญาวี เสร็จกิจ ป. 4/2                     11. เด็กหญิงลลิตภัทร โตแท้ ป. 4/3                      12. เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เสนศร ป. 4/3

13. เด็กหญิงปุณณภา อินสว่าง ป. 4/3                    14. เด็กชายณฐนนท์ สังวาระนที  ป. 4/1                15. เด็กชายชยุตพล มงคลสรรพชัย ป. 6/1