หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-07 15:29:28

วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.30-16.30 น.

               คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet ในหัวข้อ มาตรการการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้ชี้แจงให้แก่บุคลากรได้รับทราบรายละเอียดของมาตรการและ หัวข้อ การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดย อาจารย์วินิตา แน่ประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้เสนอประเด็นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในที่ประชุม