หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การแสดงละคร กำเนิดสุดสาคร โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
การแสดงละคร กำเนิดสุดสาคร โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-27 19:51:42

ารแสดงละคร กำเนิดสุดสาคร   โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

รายชื่อนักแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาคร

1. พระอภัยมณี  เด็กชายพัทธดนย์ เพ็งวงศ์  ป. 6/1               2. นางเงือก  เด็กหญิงมีเพียร รูปแก้ว ป. 4/3 

3. นางยักษ์  เด็กชายธัชชัย  วิศาลกิตติ ป. 5/3                      4. สุดสาคร  เด็กชายณฐนนท์ สังวาระนที  ป. 4/1

5. ฤาษี  เด็กชายไววิทย์ จุลวัฒฑะกะ ป. 6/1                            6. ม้านิลมังกร  เด็กชายกิตตินันท์ เจริญวิริยะกุล ป. 4/1

7. ชีเปลือย  เด็กชายคณิศร ประสิทธิ์ ป. 4/3                        8. พระราชา  เด็กชายภัทราวุธ มีสมบูรณ์พูนสุข ป. 4/1

9. พระมเหสี  เด็กหญิงบุษกร มณีรัตน์ ป. 3/1                    10. เจ้าชาย เด็กชายธนตระกูล รุ่งเจริญรวยยิ่ง ป. 1/3 

11. เจ้าหญิง เด็กหญิงจุฑามาศ สรรสม ป. 1/3                    12. ภูติผี  เด็กชายรฐนนท์ แนวสุภาพ ป. 4/1 

13. ภูติผี เด็กชายคุณานนท์ เกตุมหาตระกูล ป. 4/2           14. ทหาร เด็กชายปภังกร ปลื้มปิติพร ป. 4/2 

15. ทหาร เด็กชายคณพศ อยู่หว่าง ป. 4/2                         16. ม้าของทหาร เด็กชายภูพสิษฐ์  วรโชติชัชนันท์ ป. 4/1

17. โจร เด็กชายธนวัฒน์   เงินเนตร ป. 4/1                         18. โจร เด็กชายนิธิกร อินทขันตี ป. 4/2 

19. พิธีกร  เด็กชายณธเดช เมธาชนารัตน์ ป. 4/1