หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > อ่านบทอาขยานเรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
อ่านบทอาขยานเรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-27 20:08:54

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  อ่านบทอาขยานเรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. ด.ญ. จิตตรารัณย์ วุฒิประจักษ์    2. ด.ญ. ณิชชยา แสงทองศรี     3. ด.ญ. ชนิฐกานต์ ลีละขจรเกียรติ

4. ด.ญ. ณราวดี ทองล้น                  5. ด.ญ. ณภัทร เมธาภัทร            6. ด.ช. ตฤณ นฤมิตมลคลสุข

7. ด.ช. อธิกิตติ์ อุ่นใจ                        8. ด.ช.รัชชานนท์ เยาว์รัมย์          9. ด.ช. ภูมิภัทร โยธาขันธ์

10. ด.ช.กันตพล ใจบุญ                    11. ด.ช.ธนวิชญ์ กลิ่นฟุ้ง               12. ด.ช. เมคินทร์ คงเปีย

13. ด.ช. พชรพัชร์ กมลสันติโรจน์    14. ด.ช. วริท คุณประคัลภ์