หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๒
ไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-06-17 11:52:33

ไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี โดยพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบประเพณีที่ดีงามของไทย รวามถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความเคารพต่อครู ผู้ซึ่งอบรมสั่งสอนนักเรียนทั้งในด้านความรู้ทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และ คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพร้อมทั้งความรู้ และ ความดี