การเต้น


วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารให้เกียรติถ่ายภาพเพื่อแสดงความชื่นชม 

ยินดีกับเด็กหญิงพรปวีณ์ เกษมไชยานนท์ ชั้น ป5/1 "น้องจิ่นจี๊น" 

ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน A.T.O.D. International dance competition 2018 ซึ่งจัดโดยสมาคม Australian teacher of dancing international 

รางวัลที่ได้รับ. รางวัลที่ ๓ ประเภททีม (ถ้วย) รางวัลชมเชย ๒ รางวัล (เหรียญ)  

โรงเรียนขอแสดงความยินดี ขอชื่นชมกับความสามารถ และขอให้ประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น