ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม)


Associate Professor Dr. Somkiat Korbuakaew
Director of Demonstration School
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

Mr. Arun Sumdee
อาจารย์อรัญ  สัมดี 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Mr. Thanawat Srisiriwat
อาจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
Mr. Samart  Sangnoi
อาจารย์สามารถ  แสงน้อย
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

Ms.Winita Naeprakhon

อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Ms.Pattra Untinagon
อาจารย์ภัทรา  อุ่นทินกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ
Mr.Petchpanom Chitman
อาจารย์เพชรพนม จิตมั่น (อ.เพชร)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน