การขอรับบริการสำหรับนักเรียน


การขอรับบริการสำหรับนักเรียน

งานวิชาการ :  การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

งานวิชาการ :  การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
งานห้องสมุด : การขอรับหนังสือแบบเรียน
งานคอมพิวเตอร์:  การแจ้งปัญหาการใช้งาน SSRU Mail
งานการเงิน : การขอใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียนกรณีชำระล่าช้า
งานกิจการนักเรียน : การขอเบิกเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
งานคอมพิวเตอร์:  การเข้าใช้ SSRU Mail  
หมายเหตุ:  ระบบจะบังคับให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่หลังจากเข้าสู่ระบบ