เพลงโรงเรียน                   เพลงประถมสาธิต               เนื้อร้อง / ทำนอง สาธิต  ธีรเสนี


       โรงเรียนประถมสาธิต                                      มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมเพิ่มปัญญา                   พัฒนาความคิดของเยาวชน

เราสร้างสรรค์งานวิจัย                                          ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม                                    เป็นแหล่งฝึกฝนประสบการณ์วิชาชีพครู

เรียนดีมีวินัยเป็นคนเก่ง                                        รับผิดชอบต่อตนเองอย่างมั่นคง

กล้าคิด กล้าแสดงเจตจำนง                                 พึงประสงค์เพื่อสังคมประชาธิปไตย

เป็นผู้นำมีความสามารถ                                        เป็นผู้ตามปฏิบัติอย่างตั้งใจ

มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัย                                              ศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่ในใจของเราทุกคน

 

 

                    สาธิตนพรัตน์               เนื้อร้อง      มาลี   บรรทัดทอง

          ทำนอง              สร้อยลำปาง

          เรียบเรียง           สาธิต   ธีรเสนี

 

          ชื่นใจชมชาวประถมสาธิต               เด็กน้อยนิดดวงจิตแจ่มใส            การเรียนก็ไม่ไถล

การงานก็ไม่หนีห่าง         ร่วมใจรักสามัคคีไม่มีจาง             อ่อนน้อมนำทางดังได้ชัยพร

          แด่ครูบาอาจารย์ของเรา               ศิษย์จะเฝ้าเชื่อฟังสั่งสอน             เทิดทูนมิคลายถ่ายถอน   

ยามนอนเราก็กราบไหว้     อีกพระคุณบิดามารดาไซร้            ซาบซึ้งตรึงใจไปชั่วชีวา

          ร่วมดวงจิตสาธิตนพรัตน์              ใช่เจนจัดเพราะอ่อนเดียงสา         ผิดไปอภัยเถิดหนา

เมตตาได้ช่วยสอนสั่ง       กตัญญูรู้คุณบุญพลัง               เด็กน้อยนี้ยังรู้จักรักตัว

          ด้วยบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย         ปกป้องใจมิให้คิดชั่ว                  จิตเราอย่าเขลาเมามัว       

ความชั่วจงไปไกลห่าง      เราคนไทยนิสัยใจกว้าง               กุศลเราสร้างบำเพ็ญทางความดี

                                           


                  มาร์ชประถมสาธิต             เนื้อร้อง  จินตนา      อ้วนล้ำ

           ทำนอง – เรียบเรียง            อุบลวรรณ    เปียแก้ว           สาธิต    ธีรเสนี


            สีชมพูสวยหรูดูงามเด่น                              สมกับเป็นสาธิตประถมศึกษา

การเรียนดีมีวินัยใฝ่ศรัทธา                                     แด่เอกองค์พระสุนันทากุมารี        

            กิจกรรมงานใดไม่เคยเกี่ยง                        ไม่หลีกเลี่ยงคุณธรรมนำวิถี

เราเรียนเรารักเราสามัคคี                                       เป็นคนดีของใครใครในสังคม

            หอมเอยแก้วเจ้าจอมเจ้าจอมขวัญ             สถาบันแห่งนี้ที่สุขสม

แหล่งความรู้อันประเสริฐเลิศภิรมย์                       ต่างชื่นชมผู้ยึดมั่นในสัญญา

            หอมเอยแก้วเจ้าจอมเจ้าจอมขวัญ             สถาบันแห่งนี้ที่ศึกษา

เราเคยเรียนเคยเล่นร่วมกันมา                               ขอสัญญาเป็นน้องพี่ไม่มีลืม