หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

พระราชาถูกสาปกับเจ้าชายผู้กล้าสาธิตนคร
การเรียนการสอนชั่วโมงชุมนุมภาษาไทยhttps://www.youtube.com/watch?v=COhGMiWfzBY ...
2018-10-08 13:52:53
การบูรณาการประถมศึกษาปีที่ 6
https://youtu.be/SyPE2PrnvDU ...
2018-10-13 13:36:37
Mother's day
2018-09-05 17:57:16
Honourable Mention
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิน ...
2018-07-16 14:01:04
Peace Pals International Art Exhibition and Awords
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ...
2018-07-16 13:57:33
ช่องวิดีโอปัจจุบัน