หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > " พระอภัยมณี "
" พระอภัยมณี "

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-24 18:53:47

24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ จัดกิจกรรม วาดภาพระบายสี ในหัวข้อ " พระอภัยมณี "  ได้เรียนเชิญ ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพ มอบรางวัลพิเศษให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญ และ กำลังใจให้กับนักเรียน  ได้แก่

1.ด.ช.กฤตเมธ   แช่มเชื้อ   ป.2/1                             2.ด.ช.วิณ      วิเศษศักดิ์     ป.2/1                   3.ด.ญ.ชุติมา    แก่นธรรม   ป.2/1
4.ด.ช.ภาสวินท์   ศิริพิชญ์ตระกูล   ป.2/2             5.ด.ช.ชมน์ปภพ  เตชะอาภรณ์กุล  ป.2/2      6.ด.ญ.พิมญาดา  ฝาวชัยภูมิ  ป.2/2
7.ด.ญ.ภรพชิรา  เกษตรสิงห์  ป.2/2                    8.ด.ญ.สิริธัญญ์ ปัญญาประเสริฐ  ป.2/2     9.ด.ญ.อภิณห์พร   นันตสุวรรณ  ป.2/2
10.ด.ญ.กัญญาวีร์  สิงห์ตุ้ย   ป.2/3                   11.ด.ญ.ธนัญญา ปิ่นทองพันธุ์   ป.2/3            12.ด.ญ.นันทิกานต์  คู่พิทักษ์   ป.3/1
13.ด.ญ.มีเพียร  รูปแก้ว  ป.3/1                            14.ด.ช.ยศพร  ธิติภาทร   ป.3/2                      15.ด.ญ.ขรพรรษ  ไหวพริบ  ป.4/1
16.ดญ.ธัญรดี  พึ่งสุจริต  ป.4/2                        17.ด.ญ.จินต์สินี  บุญโญ   ป.4/2                    18.ด.ญ.ชัชญานิช  วรบุตร   ป.4/2
19.ด.ญ.ชนัฐกานต์   ลีละขจรเกียรติ   ป.4/3     20.ด.ญ.ฐิตา   อรุณดี   ป.5/1                        21.ด.ญ.เบญจพร   ชาญโลหะการกิจ   ป.5/2