หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครั้งที่ ๓ )
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครั้งที่ ๓ )

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-15 11:15:12

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ โดยให้ความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลสามเสน จัดการอบรมฯทุกวันพุธให้กับลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.๕-ป.๖ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครั้งที่ ๓ )