หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อติดตามและชี้แจงผลการดำเนินงานผ่านทางGoogle Hangouts meet
ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อติดตามและชี้แจงผลการดำเนินงานผ่านทางGoogle Hangouts meet

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-24 10:38:21

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายและเพื่อการดำเนินงานตามแจ้งประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -19) (ฉบับที่ ๒ ) ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมการประชุม สัมมนาใด ๆของนักศึกษาหรือบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯให้ประชุมออนไลน์แทน นั้น

ในการนี้ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย* (๒๒) ด้านที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการและคณะกรรมการดำเนินงานหรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๓.๕.๑ การพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการดำเนินงานหรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๔.๕.๑ การปรับปรุงเว็บไซต์ เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อติดตามและชี้แจงผลการดำเนินงานผ่านทาง Google Hangouts meet ในวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.