หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-27 21:02:32

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาิวทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) ซึ่งได้จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ วิทยาศาสตร์กับภาวะโลกร้อน ” ได้รับรางวัล 3 คน  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม จาก  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน

     เด็กหญิงชัชชญา  ขจรรุ่งศิลป์  ป. 2             เด็กชายภาสวินท์  ศิริพิชญ์ตระกูล ป.3/2         เด็กหญิงพิมญาดา  ฝางชัยภูมิ  ป. 3/2