หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติเกิดทักษะในการใชัชีวิตประจำวัน
การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติเกิดทักษะในการใชัชีวิตประจำวัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-04 00:30:04

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติเกิดทักษะในการใชัชีวิตประจำวัน อยู่อย่างมีความสุขกับครอบครัว ได้ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านได้ ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตฯ   เน้นย้ำให้นักเรียนมีการลงปฏิบัติ และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข