หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > Measuring skill training P.4
Measuring skill training P.4

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-05 11:29:29

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตาม Road map ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยให้นักเรียนได้ฝึกใช้เครื่องมือในการวัดจริงเป็นตราชั่ง และเครื่องชั่งสปริง แล้วนำเอาข้อมูลที่ได้มาคำนวณ เพื่อหาค่าเฉลี่ย เด็กๆ มีความสนุกสนาน และมีความเข้าใจ เนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง