หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Social Distancing
Social Distancing

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-30 09:53:45

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เตรียมการเพื่อทำการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดเตรียมมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้จัดทำการขยายห้องเรียนจากเดิม ๑๖ ห้องเรียน เป็น ๒๓ ห้องเรียน พร้อมกันนี้ยังได้ทำการแบ่งกลุ่มนักเรียนในแต่ละระดับชั้นออกเป็นกลุ่มเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

การแบ่งกลุ่มนักเรียนนี้ จะใช้เฉพาะในช่วงสถานการณ์ Covid-19 นี้เท่านั้น โดยจะมีการประเมินผลของมาตรการดังกล่าวในทุก ๆ วัน

ในระหว่างการเปิดการเรียนการสอนในช่วงพิเศษนี้ ให้ท่านผู้ปกครองกรุณาติดต่อประสานงานกับอาจารย์ประจำชั้นท่านเดิมตามรายชื่อการจัดห้องเรียนปกติ

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ ขอบพระคุณในความร่วมมือของครอบครัวสาธิตสวนสุนันทาทุก ๆ ครอบครัว และ เราจะก้าวข้ามช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน