หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-01 13:34:32

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน