หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดจัดโครงการกิจกรรมตามความสนใจให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
กำหนดจัดโครงการกิจกรรมตามความสนใจให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-27 06:15:17

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการกิจกรรมตามความสนใจให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

-เพื่อส่งเสริมความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้านของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถสมัครเข้าร่วมได้มากกว่า 1 กิจกรรม 

เริ่ม 1  พฤศจิกายน 2566 สิ้นสุดการเรียน 16 กุมภาพันธ์ 2567 (15.20-16.20 น.)