หน้าหลัก > ข่าว > Pocket Book P.1
Pocket Book P.1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-28 08:53:51

ท้องฟ้าที่ว่ากว้าง ก็เปรียบเหมือนจินตนาการของเด็กๆที่ไม่อาจปิดกั้น

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาต่างๆมาสร้างสรรค์ Pocket Book ของนักเรียนเองอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนได้แสดงความคิด ความสร้างสรรค์ และความมั่นใจในการลงมือทำชิ้นงาน โดยมีอาจารย์ประจำวิชาและอาจารย์ประจำชั้นคอยเป็นที่ปรึกษาแนะนำและเพิ่มเติมในการทำชิ้นงานนี้อย่างใกล้ชิด