หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานบุญเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
งานบุญเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-09-08 15:06:45

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมใจกันจัดงานบุญเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ณ สนามหน้าอาคารเรียน การเทศนาเรื่องเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระชาติที่ได้มุ่งบำเพ็ญบารมี คือการบริจาคทานเพื่อมุ่งหวังพระโพธิญาณ เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคคลทั่วไป ได้เห็นว่าการเทศน์ ซึ่งเป็นพระชาติที่ได้มุ่งบำเพ็ญบารมี คือ การบริจาคทานเพื่อมุ่งหวังพระโพธิญาณ อันเกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ เป็นพระชาติ ที่ยิ่งใหญ่ครบบริบูรณ์ทั้ง ๑๐ บารมี จึงเรียกว่า “มหาชาติ” โดยสอนให้รู้จักเมตตา เสียสละ ช่วยเหลือจุนเจือ ไม่เห็นแก่ตัว อันจะยังประโยชน์สุขให้แก่สังคม