หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ
การประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-12 08:45:45

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดมารยาทไทยระดับภาคทั้ง ๒ ทีม เพื่อเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ .... 

รุ่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้รับรางวัลชมเชย (ได้ลำดับที่ ๑๑ จากโรงเรียนทั้งหมด ๑๘ โรงเรียนในรอบระดับประเทศ) นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด 

๑. ด.ญ.ชาณิภา สงวนดี ป.๑/๒ 

๒. ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง ป.๓/๒ 

๓. ด.ญ.ปทิตตา สงวนดี ป.๓/๒ 

๔. ด.ช.ศดิศทัศน์ วิลัยวรรณ ป.๓/๑ 

รุ่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้รับรางวัลชมเชย (ได้ลำดับที่ ๑๒ จากโรงเรียนทั้งหมด ๑๘ โรงเรียนในรอบระดับประเทศ) นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด 

๑. ด.ญ.ภัททิยา ศรีธานี ป.๔/๒ 

๒. ด.ญ.จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ป.๕/๒ 

๓. ด.ญ.อชิรญาณ์ จันทร์ศรี ป.๕/๒ 

๔. ด.ญ.มนปรียา กฤษณายุทธ์ ป.๖/๑ ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง ฝึกซ้อมโดย อ.เจตนา ศาสตร์ประเสริฐ