สพฐ.


คณาจารย์ นักเรียนร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทาที่ผ่าน

การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เด็กหญิงณัชชา  แววนิลานนท์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์

เด็กชายภูชิต  ธารางกูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวับเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์