หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > บรรยากาศของการรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยากาศของการรับประทานอาหารกลางวัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-07-17 17:42:20

กริ๊ง กริ๊ง เที่ยงแล้วๆ ทานข้าวกันเถอะ ????????

ประมวลภาพและวิดีทัศน์ บรรยากาศของการรับประทานอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม ภายใต้การบริหารงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

We prepare because we care.