หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรมส่งต่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565
13-15 มีนาคม 2566  คณะผู้บริหาร อาจารย์  โรงเรียนสาธิตโครงการกิจกรรมส่งต่อเพื่อพัฒนาผู้เรี ...
2023-03-17 08:07:13
ร่วมวิพากษ์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ที่กรุณามาร่วมวิพากษ์กิจกรรมการจัดก ...
2023-03-17 06:43:16
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา 2565
15 มีนาคม 2566  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื ...
2023-03-16 20:54:48
ผลการคัดเลือกนักเรียนเเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
ประกาศ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลการคัดเลือกนักเรียนเเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศ ...
2023-03-14 16:51:46
การแข่งขัน ATOD INTERNATIONAL DANCE COMPLETE 2023
ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงพรชนิตว์ โชติช่วง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับถ้วยทอ ...
2023-03-13 18:40:16
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่ความสำเร็จแห่งองค์กรสมรรถนะ
9 มีนาคม 2566อาจารย์ ดร.ภัทรา อุ่นทินกร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ  จัด& ...
2023-03-10 06:47:41
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษ ...
2023-03-09 12:14:28
โครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
วันพุธที่ 8  มีนาคม 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนัก ...
2023-03-10 06:47:55
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมในการจัดเรียนการสอน
2 มีนาคม 2566รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-03-13 18:48:15
การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรก) ระดับพื้นที่การศึกษา
ขอแสดงความยินดี ประกาศอย่างเป็นทางการ  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได ...
2023-03-03 09:15:09
ข่าวย้อนหลัง