หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > The 51th Word School Children's Art Exhibition Republic of China ( Taiwan ) ประเทศ จีน เขตบริหารพิเศษใต้หวั
The 51th Word School Children's Art Exhibition Republic of China ( Taiwan ) ประเทศ จีน เขตบริหารพิเศษใต้หวั

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-02 07:49:05

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ The 51th Word School Children's Art Exhibition Republic of China ( Taiwan ) ประเทศ จีน เขตบริหารพิเศษใต้หวัน ได้รับรางวัล มีรายการดังต่อไปนี้

เหรียญทอง          ด.ญ.ประภามาศ      ณ พัทลุง       ป.4/2

เหรียญเงิน          ด.ญ.กัญญนันทน์    จิระธนประเสริฐ  ม.1      ด.ญ.ณัฐกฤตา        ชัยพิริยพิทักษ์     ม.1     นส.วิรัญญา              อร่ามแสงจันทร์   ม.4

เหรียญทองแดง

ด.ญ.ประภามาศ      ณ พัทลุง              ป.4/2                              ด.ญ.อิฐิญา              อู๋ไพจิตร         ป.4/2    นายเศรษฐสรร        จิระธนประเสริฐ   ม.4

รางวัลชมเชย

ด.ญ.ขรพรรษ          ไหวพริบ               ป.2/1                              ด.ญ.ชัชญานิช         วรบุตร             ป.2/3    ด.ญ.วิมุตตา              อร่ามแสงจันทร์  ป.4/1

ด.ช.กิตติ์ณัฐ            จิรปรียารักษ์       ป.6/1

ในการจักกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 20,000 คน จาก 26 ประเทศทั่วโลก ผลงานทั้งหมดนี้ สามารถนำเสนอขอรับโล่ในวันเด็กแห่งชาติ ประเภท ทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ 

ในประจำปี 2565 ได้อีก ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอนและผู้ส่งผลงาน ที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง