หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกัน
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-30 10:27:58

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 อาคารนวภูมินทร์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์สามารถ แสงน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายประถม อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายมัธยม อาจารย์เพชรพนม จิตมั่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายประถม อาจารย์อริสา สินธุ และ นางสาวแกมมณี จีนเอม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางดังกล่าว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และ ความปลอดภัยสูงสุด สำหรับนักเรียน และ บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อไป